Nota premsa – Situació ambiental de les depuradores i emissaris submarins a les Pitiüses 2013-2016. | La mar

NOTA INFORMATIVA

 

Depuració d’aigües residuals – exemple de mala gestió.

 

 • El 40% del total d’aigües depurades a Pitiüses s’aboquen a la mar amb una depuració deficient.

 • Cada any s’aboquen a la mar una mitjana de 5.5 milions de m3 d’aigües mal depurades.

 • Les depuradores que presenten un tractament més deficient són les d’Eivissa i Can Bossa.

 • Del total d’aigües depurades solament el 7% es va reutilitzar.

A Pitiüses hi ha 11 depuradores en funcionament gestionades per l’Agencia Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA). Entre els anys 2013-2016 varen depurar uns 55 milions de m3 d’aigües residuals, dels quals 22 milions de m3 (40%), presenten una depuració deficient. Aquestes aigües s’aboquen majoritàriament a la mar i no compleixen amb els requisits mínims de depuració que marca la legislació ambiental.
Les dades analitzades demostren incompliments en l’eliminació de matèria orgànica i sòlids en suspensió, sobre tot, a les depuradores d’Eivissa i Can Bossa. Aquest fet suposa una afecció negativa al medi marí en general, i a les praderies de Posidonia oceanica en particular, fins i tot a l’interior d’espais naturals protegits, com és el cas del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.
Un dels aspectes més rellevants, és que al voltant del 60% de les aigües residuals estan sotmeses a un tractament terciari, però solament un 7% es reutilitza, abocant-se a la mar la gran majoria. Aquest fet suposa la pèrdua d’un recurs molt important per a unes illes que tenen els seus aqüífers sobreexplotats i, fins i tot, pateixen greus problemes de salinització i episodis prolongats de sequera.
A continuació s’enumeren algunes propostes per millorar el funcionament de les depuradores i la gestió de l’aigua:

 • Realitzar les inversions necessàries per adaptar la capacitat de depuració de les depuradores a la població real de la localitat, tenint en compte l’augment de turistes durant l’estiu i incloent els desenvolupaments agrícoles, industrials, turístics, etc. (Habitants-Equivalents).
 •  Incrementar i prioritzar la reutilització de l’aigua reciclada de les depuradores per a usos agrícoles, ambientals (recuperació de zones humides) i urbans (rec de jardins i neteja viaria).
 •  Implementació progressiva del tractament terciari en aquelles depuradores situades a les zones catalogades al decret de 49/2003 de zones sensibles de les balears.
 • Avaluació exhaustiva de l’estat dels emissaris submarins per reparar les possibles pèrdues, fuites, ruptures u obsolescència com es el cas dels emissaris de Platja d’en Bossa, Santa Eulàlia i Formentera.
 • Separació de pluvials a les xarxes de sanejament.
 • Evitar l’entrada d’aigües salobres o marines al clavegueram.
 • Reducció de pèrdues en la xarxa municipal d’abastiment.
 • Campanyes d’estalvi i consum responsable d’aigua.

 

Per a més informació, consulteu l’informe complert  . Teniu els enllaços d’accés a baix.

Informe

http://lamar.gengob.org/project/depuraciopitiusas20132016/ ‎