Fes clic a ma imatge per descarregar l’arxiu.

Informe seguiment tècnic de las praderies de Posidonia oceanica en la badia de Talamanca GENGOB – Any 2020

 L’Ajuntament d’Eivissa i el GEN-GOB presenten el primer estudi tècnic de seguiment anual de les praderies de Posidonia oceanica de la Badia de Talamanca. Durant el mes de juny del 2020 s’han realitzat els treballs de seguiment i avaluació de l’estat ambiental de les praderies de Posidònia de la badia de Talamanca, continuació dels realitzats l’any 2019. 

L’estudi té com objectiu fer el seguiment científic anual per determinar el seu estat ambiental, la seua evolució anual i proposar mesures de millora en la seua de gestió. Amb tal finalitat, durant el mes de juny de 2020, s’han mostrejat les cinc estacions de seguiment instal·lades el 2019. Quatre dins la badia i  una estació a cala Roja, menys afectada pel impactes antròpics, que ens permet realitzar anàlisis comparatius (vegeu el mapa). En aquestes estacions s’han obtingut dades dels descriptors de la dinàmica poblacional de la praderia, de la seua cobertura, densitat dels feixos i, també, taxes de mortalitat anual. En base als resultats d’aquests descriptors, s’ha classificat l’estat de conservació de les estaciones de seguiment com Molt Dolent, Dolent i Regular.

Les densitat més baixes s’han registrat a la estació Profunda amb 297 feixos/m2 i les mes altes a la zona control amb 972 feixos/m2. Les taxes de mortalitat de feixos anuals, que ens donen una idea de l’evolució de la praderia, més altes s’han registrat a la estació somera amb quasi un 40%, i les més baixes a l’estació Emissari amb un 1,54% .

En base a aquets resultats, les estacions que presenten un pitjor estat de conservació són Illa Grossa i Profunda que no presenten signes de recuperació. Amb mala situació ambiental es troben la estació Somera amb una tendència negativa, i la estació Emissari que es manté amb una tendència estable. La estació control es la que millor es troba amb una situació estable.